خانه / دانلود رایگان معماری / برنامه فیزیکی رایگان / برنامه فیزیکی بیمارستان فوق تخصصی قلب

برنامه فیزیکی بیمارستان فوق تخصصی قلب

برنامه فیزیکی بیمارستان فوق تخصصی قلب

شامل ریز فضاها و سطح استاندارد انها

برنامه فیزیکی بیمارستان فوق تخصصی قلب
برنامه فیزیکی بیمارستان فوق تخصصی قلب

خدمات درمانی

سطح کل
جراحی557
اورژانس309
درمانگاه تخصصی576
فیزیوتراپی150
بستری مردان454
بستری زنان454
بخش ICU359
بخش آنپیو195
جمع کل3090
خدمات تشخیصسطح کل
آزمایشگاه126
خدمات اداریسطح کل
مدیریت279
ورودی اصلی212
جمع کل491
خدمات کارکنانسطح کل
نمازخانه30
غذاخوری کارکنان127
کتابخانه143
سالن اجتماعات163
کافی شاپ165
مهمانسرا125
جمع کل753
خدمات پتشتیبانیسطح کل
استریل170
انبارها148
آشپزخانه290
رخت شورخانه161
نگهداری جسد44
کاخداری114
تأسیسات443
جمل کل1370
جمع کل زیربنای بیسمارستان                           5830
ورودی اصلی
نام فضاسطح خالص بناتعدادسطح خالص کل
ورودی اصلی
پیش ورودی1010
اطلاعات44
انتظار عمومی7070
توالت مرد و زن248
اتاق اپراتور تلفن1515
اتاق مددکار اجتماعی (بیمه گری)2424
صندوق و ترخیص1212
جمع سطوح خالص143
سطح رفت آمد درون بخش35%50
سطح خالص زیربنا193
سطح اسکلت و دیوارها 10%3/19
سطح ناخالص زیربنا212~3/212
بخش اورژانس
نام فضاسطح خالص بناتعدادسطح خالص کل
فضاهای بیماران
پیش ورودی  تلفن عمومی66
محل پارک برانکارد-تیراژ1212
سالن انتظار بیماران سرپایی1515
توالت همراه بیمار326
توالت صندلی چرخدار428
پذیرش66
اتاق معاینه و مشاوره پزشک عمومی1212
اتاق تجدید حیات قلبی تنفسی2424
سالن بیماران تحت نظر مرد و زن7642
کابین معاینه و درمان8432
استریل فرعی88
اتاق پزشک99
فضاهای پشتیبانی
ایستگاه پرستاری و گزارش نویسی و فضای کار تمیز1414
اتاقکار کثیف88
توالت بیمار مرد و زن326
رختکن کارکنان
فضای رختکن428
جمع سطوح خالص216
سطح رفت و آمد درون بخشی 3%8/64
سطح خالص زیربنا8/280
سطح اسکلت و دیوارها10%08/28
سطح ناخالص زیربنا309~88/308
بخش درمانگاه قلب
نام فضاسطح خالص بناتعدادسطح خالص کل
سالن ورودی درمانگاه و پذیرش
پیش ورودی99
انتظار بیمار6060
پذیرش بیمار و صندوق99
توالیت مرد و زن326
توالت صندلی چرخدار339
بایگانی و تایپ1414
مدیریت درمانگاه1414
داروخانه1414
بوفه1212
درمانگاه داخلی
پذیرش فرعی1212
استراحت پرسنل88
اتاق پزشک و معاینه14456
اتاق ECG10220
اتاق تست ورزش1212
اتاق بازتوانی2020
بخش رادیوگرافی
منشی66
بایگانی88
اتاق ملحفه تمیز88
انبار فیلم99
توالت کارکنان224
اتاق تاریک66
اتاق کنترل66
رادیوگرافی4141
توالت بیمار مرد و زن224
رختکن بیمار66
استراحت پرسنل99
آبدارخانه66
جمع سطوح خالص388
سطح رفت و آمد درون بخشی 35%8/135
سطح خالص زیربنا8/523
سطح اسکلت و دیوارها10%38/52
سطح ناخالص زیربنا576~1/576
بخش جراحی
نام فضاسطح خالص بناتعدادسطح خالص کل
ورودی و تعویض لباس
پیش ورودی88
ایستگاه کنترل و برنامه66
قسمت ورودی
فضای رختکن8216
آماده سازی بیمار با 3 تخت1212
فضای پوشیدن روپوش و کفش5210
قسمت خروج2
فضای رختکن5210
فضاس دست شویی326
دوش326
آمادگی و ریکاوری
فضای آمادگی با 3 تخت1818
اتاق دارو8216
اتاق کار کثیف6212
اتاق عمل
اتاق عمل49298
اتاق اسکراب دگان7214
CSICU3030
CICU2020
انبار استریل فرعی8216
قبل از عمل12224
فضاهای پشتیبانی
اتاق سرپرست بخش66
اتاق استراحت کادر و آبدارخانه1212
محل پارک رادیولوژی سیار22
ایستگاه پرستاران و گزارش نویسی جراحان66
انبار استریل اصلی1212
انبار تجهیزات1515
جمع سطوح خالص375
سطح رفت و آمد 35%25/131
سطح اسکلت و دیوارها10%62/50
سطح ناخالص زیربنا57~85/556
بخش آزمایشگاه تشخیص پزشکی
نام فضاسطح خالص بناتعدادسطح خالص کل
فضای بیماران سرپایی
انتظار بیماران1212
پذیرش و بایگانی66
اتاق نمونه گیری خون326
توالت نمونه گیری326
فضای آزمایشگاهی
بیوشیمی2222
خون شناسی1818
اتاق جمع اوری و آماده سازی نمونه ها66
شست و شو و استریلیزاسیون1212
جمع سطوح خالص88
سطح رفت و آمد درون بخشی30%4/26
سطح خالص زیربنا4/114
سطح اسکلت و دیوارها10%44/11
سطح ناخالص زیربنا126~84/125
بخش مراقبت ویژه I.C.U
نام فضاسطح ناخالص بناتعدادسطح خالص کل
فضاهای بیماران
کابین مراقبت بیماران4545
حمام بیمار با برانکارد77
کابین بهترین بیمار ایزوله2424
پست icu5252
ایستگاه پرستاری و مانیتورینگ99
اتاق بسرتی موقت قلب6060
توالیت224
فضاهای پشتیبانی
ایستگاه پرستاری و مانیتورینگ جهت icu و بستری موقت قلب2020
راهرو مشاهده3030
جمع سطوح خالص251
سطح رفت و آم 30%3/75
سطح خالص زیربنا3/326
سطح اسکلت و دیوارها10%63/32
سطح ناخالص زیربنا359 ~93/358
بخش بستری 14 تخت خوابی مردان
نام فضاسطح خالص بناتعدادسطح خالص کل
فضای بیماران
اتاق بستری 2 تخت خوابی با توالت28256
اتاق بستری 1تخت خوابی با توالت12224
اتاق بستری 4تخت خوابی با توالت30260
اتاق بستری 3تخت خوابی با توالت3030
اتاق پزشک بخش1616
آماده سازی و تحویل لباس1616
گزارش نویسی1515
فضاهای پشتیبانی
ایستگاه پرستاری88
اتاق تمیز و کارتمیز66
اتاق نگهداری وسایل کثیف66
استراحت پرستاران99
سرویس پرسنل224
بستری CCU مردان5656
جمع سطوح خالص306
سطح رفت و آمد 35%107
سطح خالص زیربنا1/413
سطح اسکلت و دیوارها10%3/41
سطح ناخالص زیربنا454~4/454
بخش بستری 14 تخت خوابی نان
نام فضاسطح خالص بناتعدادسطح خالص کل
فضاهای بیماران
اتاق بستری 2 تخت خوابی با توالت28256
اتاق بستری 1تخت خوابی با توالت12224
اتاق بستری 4تخت خوابی با توالت30260
اتاق بستری 3تخت خوابی با توالت3030
اتاق پزشک بخش1616
آماده سازی و تحویل لباس1616
گزارش نویسی1515
فضای پشتیبانی
ایستگاه پرستاری88
اتاق دارو  و کارتمیز66
اتاق نگهداری وسایل کثیف66
استراحت پرستاران99
سرویس پرسنل224
بستری CCU مردان5656
جمع سطوح خالص306
سطح رفت و آمد 35%107
سطح خالص زیربنا1/413
سطح اسکلت و دیوارها10%3/41
سطح ناخالص زیربنا454~4/454
بخش آنژیوگرافی
نام فضاسطح خالص بناتعدادسطح خالص کل
ورودی بخش
پذیرش66
محل پارک برانکارد22
فضای انتظار بیماری66
اتاق پزشک بخش1212
انبار وسایل33
اتاق کنترل88
اتاق عمل آنژیوگرافی2424
توالت33
جمع سطوح خالص64
سطوح رفت و آمد 35%4/23
سطح خالص زیربنا4/86
سطح اسکلت و دیوارها10%64/8
سطح ناخالص زیربنا95~08/95
بخش فیزیوتراپی
نام فضاسطح خالص بناتعدادسطح خالص کل
پذیرش و انتظار
پذیرش و بایگانی66
انتظار بیماران1515
دفتر تایپیست1313
فضای درمانی
سالن حرکت درمانی3232
کابین های برق درمانی6424
فضاهای پشتیبانی
نگهداری کیسه های سردوگرم و ملافه تمیز33
توالت و دوش صندلی چرخدار326
توالت کارکنان326
جمع سطوح خالص105
سطح رفت و آمد درون بخشی 30%5/31
سطح خالص زیربنا5/136
سطح اسکلت و دیوارها10%65/13
سطح ناخالص زیربنا150~15/150
نگهداری جسد
نام فضاسطح خالص بناتعدادسطح خالص کل
اتاق مسئول66
کالبد شکافی1313
سردخانه با گنجایش 2 جسد88
رختکن33
توالت33
جمع سطوح خالص33
سطح رفت و آمد 20%6/6
سطح خالص زیربنا6/39
سطح اسکلت و دیوارها10%96/3
سطح ناخالص زیربنا44~56/44
بخش کاخ داری
نگهداری زباله45290
جمع سطوح خالص90
سطح رفت و آمد 15%5/13
سطح خالص زیربنا5/103
سطح اسکلت و دیوارها10%35/10
سطح ناخالص زیربنا114~85/113
بخش استریل
نام فضاسطح خالص بناتعدادسطح خالص کل
قسمت استریل
پیش ورودی به انبار33
انبار1212
اتاق دریافت وسایل استریل66
قسمت کثیف
فضای شست و شوی ابزار و وسایل1515
فضای بارگیری ماشینهای شست و شوی دو طرفه326
قسمت تمیز
فضای بسته بندی ابزار و وسایل1212
شست و شوی اولیه2424
محل استقرار اتوکلاو دوطرفه گازی22
محل استقرار اتوکلاو دوطرفه بخاری22
استریزیسیون1818
اتاق سرپرست1616
پرسنل
رختکن کارکنان مرد33
دوش22
رختکن کارکنان زن33
دوش22
توالت کارکنان33
جمع سطوح خالص129
سطح رفت و آمد 20%8/25
سطح خالص زیربنا8/154
سطح اسکلت و دیوارها10%48/15
سطح ناخالص زیربنا170~28/170
بخش آشپزی
نام فضاسطح خالص بناتعدادسطح خالص کل
انبارهای روزانه88
فضاهای آماده سازی1717
فضاهای پخت4545
نگهداری و آماده کردن سینی2525
نگهداری ظروف1414
شست و شو3535
دوش و رختکن6212
توالت326
اتاق سرپرست55
انبار مواد غذایی خشک3232
سردخانه1212
سردخانه و یخچال88
جمع سطوح خالص219
سطح رفت و آمد 20%8/43
سطح خالص زیربنا8/262
سطح اسکلت و دیوار10%28/26
سطح ناخالص زیربنا290~08/289
بخش رخت شوی خانه
نام فضاسطح خالص بناتعدادسطح خالص کل
رختشوی خانه
فضای تفکیکی رخت کثیف66
سالن رختشویی خانه
فضای شست و شوی عمومی44
فضای آبگیری33
فضای خشتکن5/25/2
فضای اتوی ملافه1212
فضای اتوی پرس88
فضای اتوی دستی33
فضای لکه گیری22
فضای بازبینی-تاکردن-طبقه بندی66
تعمیرات خیاط خانه2424
شست وشوی عفونی1212
فضای پشتیبانی
انبار کلی1010
اتاق مسئول1414
توالت326
انبار رخت تمیز1515
جمع سطوح خالص5/127
سطح رفت و آمد 15%125/19
سطح خالص زیربنا625/146
سطح اسکلت و دیوار10%66/14
سطح ناخالص زیربنا161~2/161
بخش تأسیسات
نام فضاسطح خالص بناتعدادسطح خالص کل
تأسیسات
تکنسین1212
پست ترانس3030
انبار یدکی1616
موتورخانه9898
هواسازی6060
اتاق باطری3030
کندانسور12224
ترابری8080
جمع سطوح خالص350
سطح رفت و آمد 15%5/52
سطح خالص زیربنا5/402
سطح اسکلت و دیوار10%25/40
سطح ناخالص زیربنا443~75/442
سالن اجتماعات
نام فضاسطح خالص بناتعدادسطح خالص کل
محل نشستن100100
سن2121
اتاق نور44
اتاق صوت44
جمع سطوح خالص129
سطح رفت و آمد 15%35/19
سطح خالص زیربنا35/148
سطح اسکلت و دیوار10%83/14
سطح ناخالص زیربنا163~18/163
بخش انبارها
نام فضاسطح خالص بناتعدادسطح خالص کل
انبارهای عمومی
انبار کالا و تجهیزات پزشکی2525
انبار غذا و لوازم دفتی1010
انبار مواد ووسایل کاخداری55
انبار ملحفه و لباس3535
انبار وسایل1616
اتاق مسئول و انبار بایگانی راکد1818
توالت و دستشویی کارکنان33
جمع سطوح خالص112
سطح رفت و آمد 20%4/22
سطح خالص زیربنا4/134
سطح اسکلت و دیوار10%44/13
سطح ناخالص زیربنا148~8/147
کتابخانه
نام فضاسطح خالص بناتعدادسطح خالص کل
ورودی66
دفتر آموزش1010
کلاس درس1111
مخزن کتاب2020
محل مطالعه3636
سابن کامپیوتر1818
توالت6212
جمع سطوح خالص113
سطح رفت و آمد 15%95/16
سطح خالص زیربنا95/129
سطح اسکلت و دیوار10%99/12
سطح ناخالص زیربنا143~9/142
بخش نمازخانه
نام فضاسطح خالص بناتعدادسطح خالص کل
نمازخانه
پیش ورودی224
سالن نمازخانه10220
محل وضو224
جمع سطوح خالص28
سطح رفت و آمد0
سطح خالص زیربنا28
سطح اسکلت و دیوار10%8/2
سطح ناخالص زیربنا30~8/30
بخش غذاخوری
غذاخوری کارکنان
توالت و دستشویی326
پیشخوان توزیع غذا1414
سالن غذاخوری8080
جمع سطوح خالص100
سطح رفت و آمد 15%15
سطح اسکلت و دیوار10%5/11
سطح ناخالص زیربنا127~5/126
کافی شاپ
نام فضاسطح خالص بناتعدادسطح خالص کل
محل انتظار کودکان100100
فروشگاه3030
جمع سطوح خالص130
سطح رفت و آمد 15%5/19
سطح خالص زیربنا5/149
سطح اسکلت و دیوار10%9/14
سطح ناخالص زیربنا165~85/164
مهمانسرا
ورودی66
توالت و سرویس5210
دستشویی22
حمام44
آشپزخانه8324
هال و پذیرایی16248
اتاق خواب99
جمع سطوح خالص103
سطح رفت و آمد 10%3/10
سطح خالص زیربنا3/113
سطح اسکلت و دیوار10%33/11
سطح ناخالص زیربنا125~6/124
بخش مدیریت
نام فضاسطح خالص بناتعدادسطح خالص کل
فضاهای اداری
اتاق رئیس و شورای پزشکی4040
اتاق منشی1515
اتاق مدیر پرستاری2222
اتاق رئیس امور اداری2020
دبیرخانه2020
اتاق کارمندان1212
اتاق بایگانی اسناد پزشکی1515
حسابداری و بایگانی2525
اتاق کامپیوتر و سرور2828
آبدارخانه66
جمع سطوح خالص203
سطح رفت و آمد درون بخشی 10%75/50
سطح خالص زیربنا75/253
سطح اسکلت و دیوار10%37/25
سطح ناخالص زیربنا279~1/279

دیدگاهتان را بنویسید