مطالعات مدرسه هنر و معماری 400 صفحه

مطالعات مدرسه هنر و معماری – دانلود رساله مدرسه هنر و معماری

مطالعات مدرسه هنر و معماری دانلود رساله معماری مدرسه هنر و معماری ریز فضا و برنامه فیزیکی مدرسه هنر و معماری نقشه و پلان مدرسه هنر و معماری دانلود رایگان رساله معماری پروژه مدرسه هنر و معماری دانلود پایان نامه معماری مدرسه هنر و معماری ضوابط و استاندارد مدرسه هنر و معماری

مطالعات مدرسه هنر و معماری
تعداد صفحات : 400 صفحه
قیمت : 20000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

 

مطالعات مدرسه هنر و معماری - دانلود رساله مدرسه هنر و معماری
مطالعات مدرسه هنر و معماری – دانلود رساله مدرسه هنر و معماری

فهرست مطالب مطالعات مدرسه هنر و معماری – دانلود رساله مدرسه هنر و معماری

چکیده. 1
پیش درآمد2
فصل اول: شناخت موضوع
1 . 1 . آموزش هنر4
1 . 2 . هنر در معماری. 4
1 . 3 . آموزش معماری 5
1 . 4 . اصول آموزش معماری 6
1 . 5 . نحوه انجام آزمون ورود به حرفه معماری در گذشته. 7
1 . 6 . مدرسه معماری7
1 . 6 . 1 . عناصر شاخص یک نظام آموزشی 7
1 . 6 . 2 . دانشجو. 7
1 . 6 . 3 . استاد 7
1 . 6 . 4 . سیستم آموزشی.8
1 . 7 . نظریه های نوین آموزشی8
1 . 8 . اندیشه مدرسه معماری.10
1 . 9 . نقش قطب های علمی معماری در ارتقا کیفیت آموزش معماری .11
1 . 10 . مهارت های اجتماعی طراحی در حرفه و آموزش معماری15
1 . 11 . آفرینشگری و روند آموزش خلاقانه در طراحی معماری19
1 . 11 . 1 . مقدمه 19
1 . 11 . 2 . تعریف های بنیادین 20
1 . 11 . 2 . 1 . خلاقیت20
1 . 11 . 2 . 2 . هوش21
1 . 11 . 2 . 3 . حافظه.22
1 . 11 . 3 . محورهای آفرینشگری 22
1 . 11 . 3 . 1 . آفرینشگری با محوریت شخص خلاق 22
1 . 11 . 3 . 2 . آفرینشگری با محوریت فرایند ذهنی22
1 . 11 . 3 . 3 . آفرینشگری با محوریت فرایند محیط22
1 . 11 . 3 . 4 . آفرینشگری با محوریت فرایند انجام عمل22
1 . 11 . 4 . مراحل فرایند آفرینشگری23
1 . 11 . 4 . 1 . بینش23
1 . 11 . 4 . 2 . آمادگی 23
1 . 11 . 4 . 3 . دوره نهفتگی 23
1 . 11 . 4 . 4 . شهود، مکاشفه و اشراق24
1 . 11 . 4 . 5 . اثبات25
1 . 11 . 5 . پرورش آفرینشگری در طراحی معماری25
1 . 11 . 5 . 1 . خودشکوفایی25
1 . 11 . 5 . 2 . اعتماد به خود25
1 . 11 . 5 . 3 . پذیرا بودن تجربه 26
1 . 11 . 5 . 4 . آموزش مقتضی 26
1 .11 . 5 . 5 . آموزش خلاق .26
1. 11 . 6 . نتیجه گیری26
1 . 12 . هفت یادداشت کوتاه برای دانشجویان معماری.28

فصل دوم: پیشینه موضوع
2 . 1 . چگونگی شکل گیری مدارس در ایران. 32
2 . 1 . 1 . مدارس و مراکز علمی در ایران 32
2 . 1 . 2 . تاسیس نخستین مدارس اسلامی.32
2 . 1 . 2 . 1 . مدارس پیش از سلجوقیان. 33
2 . 1 . 2 . 2 . مدارس نظامیه 34
2 . 1 . 2 . 3 . مدارس بعد از نظامیه. 34
2 . 1 . 3 . مدارس صفوی : الگوی کلاسیک مدارس سنتی در ایران 35
2 . 1 . 4 . پیدایش مدارس جدید. 38
2 . 1 . 4 . 1 . تلاش های آغازین 38
2 . 1 . 4 . 2 . مدارس سنتی40
2 . 1 . 4 . 3 . مدارس وزارت خانه ها.40
2 . 1 . 4 . 4 . مدارس خارجیان.41
2 . 1 . 5 . گسترش مدارس مدرن43
2 . 1 . 6 . نتیجه گیری.46
2 . 2 . سرگذشت آموزش معماری در ایران46
2 . 2 . 1 .ارزیابی آموزش معماری در ایران 53
2 . 2 . 2 . تجربه علمی دانشجویان و فارغ التحصیلان در جریان کار54
2 . 2 . 3 . چگونگی سامان دادن به آموزش معماری در ایران.54
2 . 2 . 4 . قطع ارتباط آموزش حرفه ای قدیم و آموزش دانشگاهی.55
2 . 2 . 5 . تاثیر گذاری معماری غرب و فقدان معماری غنی گذشته ایران در آموزش معماری در ایران56
2 . 2 . 6 . تجربه هایی از آموزش معماری در دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران58
2 . 2 . 7 . تاریخچه آموزش آکادمیک معماری در ایران 59
2 . 3 . مروری بر روند آموزش معماری در غرب.61
2 . 3 . 1 . رنسانس 61
2 . 3 . 2 . لوکوربوزیه 62
2 . 3 . 3 .انستیتو تکنولوژی ایلی نویز. 63

فصل سوم: سیستم های آموزش معماری در جهان
3 . 1 . مبانی مطلوب در آموزش سنتی. 67
3 . 1 . 1 . سیستم های آموزش معماری در ایران68
3 . 1 . 1 . 1 . نظام آموزش سنتی معماری68
3 . 1 . 2 . شیوه های سنتی آموزش معماری68
3 . 1 . 3 . نظام آموزش معماری در دانشکده های معماری ایران70
3 . 1 . 4 . مفهوم و کارکرد فضای باز در مدارس سنتی و جدید72
3 . 1 . 5 . نگره کلاسیک و الگوی عملکردی حیاط در مدارس معاصر. 73
3 . 1 . 6 . نگره سنتی و الگوی عملکردی فضای باز در مدارس قدیمی ایران73
3 . 1 . 7 . نگره مدرن و الگوی آموزش تجربی در فضای باز74
3 . 1 . 8 . ایوان و کاربرد آن در مدارس اسلامی ایران.76
3 . 1 . 9 . نتیجه گیری از تغییر نظام سنتی به دانشگاهی در ایران 78
3 . 2 . دیدگاهمعماران ایرانی پیرامون معماری مدارس.79
3 . 2 . 1 . شرایط لازمه ساخت بناهای مدارس از دیدگاه کریم طاهر زاده بهزاد79
3 . 2 . 1 . 1 . دبیرستان شاه رضا82
3 . 2 . 1 . 2 . هنرستان راه آهن 83
3 . 2 . 2 . نگاهی پیرامون معماری مدارس از دیدگاه استاد پیرنیا86
3 . 2 . 2 . 1 . مجتمع مدارس عاصمی87
3 . 2 . 3 . سه آتلیه ، سه استاد90
3 . 3 . نارسایی های آموزش امروز در مدارس ایران93
3 . 3 . 1 . نکاتی در باب نارسایی آموزش امروزین دانشگاه94
3 . 3 . 1 . 1 . نحوه ارائه طرح ها94
3 . 3 . 1 . 2 . شناخت مسئله 94
3 . 3 . 1 . 3 . سطحی نگری. 94
3 . 3 . 1 . 4 . طراحی ذر مقیاس 100/1 و 200/1 و .94
3 . 3 . 1 . 5 . عدم وجود روند مشخص در ارائه دروس94
3 . 3 . 1 . 6 . جسارت. 95
3 . 3 . 1 . 7 . قضاوت.95
3 . 3 . 1 . 8 . درک فضا95
3 . 4 . سیستم های آموزش معماری در جهان95
3 . 4 . 1 . نظام آموزشی بریتانیا.95
3 . 4 . 2 . نظام آموزشی ایالات متحده95
3 . 5 . مراکز معماری در غرب96
3 . 5 . 1 . مرکز معماری کانادا. 97
3 . 5 . 2 . مرکز معماری ریبا در انگلستان 102
3 . 5 . 3 . مرکز معماری آرکام در آمستردام104
3 .5 . 4 . مرکز معماری AAدر لندن 105

مطالب مشابه :   مطالعات مدرسه (ابتدایی و راهنمایی) 140 صفحه

فصل چهارم: اصول کار لویی کان
4 . 1 . لویی کان و شخصیت معمارانه وی109
4 . 2 . اصول و ویژگی های معماری لویی کان.112
4 . 2 . 1 . احساس ترکیب در کل بنا112
4 . 2 . 2 . استفاده از مواد و مصالح ساختمانی ،متناسب با طبیعت بنا116
4 . 2 . 3 . احساس فضای معماری به عنوان هدف اصلی.117
4 . 2 . 4 . اهمیت نور بمنزله بخشی از طرح117
4 . 2 . 5 .تنا سب ها و ارتباط های معمارانه 119
4 . 3 . کار های فلسفی لویی کان.121
4 . 3 . 1 . سکوت و نور121
4 . 3 . 2 . احساس انسانی.124
4 . 3 . 3 . احساس مکان 125
4 . 3 . 4 . آداب و رسوم126
4 . 4 . مبانی فلسفی لویی کان.128
4 . 4 . 1 . مفهوم زبان از دیدگاه کان و هایدگر. 128
4 . 5 . جایگاه روان در جهان بینی لویی کان129
4 . 5 . 1 . ارتباط روان با اراده وجودی. 129
4 . 6 . مبانی علمی هندسه لویی کان.129
4 . 7 . زبان بیانگرایانه لویی کان 129
4 . 8 . تعمیم زبان هندسه لویی کان.130
4 . 9 . ارتباط انسان و معماری از دید لویی کان130
4 . 10 . تحلیل و بررسی آثار لویی کان131
4 . 10 . 1 . نگارخانه هنر دانشگاه یال- سال های (53-1952)131
4 . 10 . 2 . موسسه علمی سالک برای پژوهش های زیست شناسی – سال های(65- 1959) 135
4 . 10 . 3 . دانشکده هنر: فیلادلفیا- پنسیلوانیا- سال های (67-1964) 144
4 . 10 . 4 . موزه هنری کیمبل: فورت ورس- تگزاس- سال های (72-1967)145
4 . 10 . 5 . مرکز هنری فورت واین: ایندیانا – سال 64 – 1961 151
4 . 10 . 6 . مرکز هنری پوکن : پنسیلوانیا – سال 1973 154

فصل پنجم: تحلیل و بررسی نمونه های مدارس هنر و معماری داخلی و خارجی
5 . 1 . مسجد دانشگاه جندی شاپور159
5 . 1 . 1 . بیوگرافی 159
5 . 1 . 2 . تصاویر160
5 . 1 . 3 . اسناد نقشه ای 162
5 . 2 . طراحی دانشکده هنر و معماری در بافت قدیم بوشهر 164
5 . 2 . 1 . مقدمه 164
5 . 2 . 2 . منظر و سیمای عمومی بافت قدیمی بوشهر164
5 . 2 . 3 . معماری اقلیمی بوشهر 165
5 . 2 . 3 . 1 . مقیاس منظر و سیمای شهری166
5 . 2 . 3 . 2 . مقیاس معماری.166
5 . 2 . 3 . 3 . مقیاس عناصر و جزییات معماری 167
5 . 2 . 4 . گام ابتداییدانشکده هنر در بافت قدیم بوشهر168
5 . 2 . 5 . اهداف کلان طراحی مجموعه168
5 .2 .6 . سایت دانشکده هنر و معماری در بافتقدیم بوشهر 170
5 .2 .7 . طراحی مجموعه دانشکده هنر و معماری در بافت قدیم بوشهر.174
5 .2 . 8 . اسناد نقشه ای.175
5 . 2 . 9 . جمع بندی.180
5 . 3 . مدرسه معماری باهاوس181
5 . 3 . 1 . تصاویر.182
5 . 3 . 2 . اسناد نقشه ای189
5 . 4 . مرکز هنر و مطالعات بریتانیایی در دانشگاه یال: نیو هان.193
5 . 4 . 1 . تصاویر.193
5 . 4 . 2 . اسناد نقشه ای199

فصل ششم: استاندارد ها
6. 1 . مبانی و مقدمات طرح.201
6 . 1 . 1 . استانداردهای معماری 201
6 . 1 . 2 . فضاهای آموزشی201
6 . 1 . 3 . فضا های کمک آموزشی.201
6 . 1 . 4 . فضا های اداری.201
6. 1 . 5 . فضا های رفاهی و خدماتی. 201
6 . 2 . مشخصات فضاهای آموزشی.201
6 . 2 . 1 . کلاس های تئوری، اتاق های سمینار و گرد همایی.202
6. 2 . 1 . 1 . تبصره 1.203
6. 2 . 1 . 2 . تبصره 2. 203
6 . 2 . 1 . 3 . مبلمان تیپ203
6 . 2 . 1 . 4 . ابعاد استاندارد. 204
6 . 3 . 2 . کارگاه ها 208
6 . 3 . 1 . 1 . مشخصات عمومی کاراه ها. 209
6. 3 . 3 . رشته معماری. 209
6 . 3 . 2 . 1 . آتلیه ترکیب و طراحی 209
6 . 3 . 2 . 2 . آتلیه شهرسازی 209
6 . 3 . 2 . 3 . آتلیه فن و ساختمان.210
6 . 3 . 2 . 4 . کارگاه چوب.210
6 . 3 . 2 . 5 . کارگاه عکاسی210
6. 3 . 2 . 6 . تیپ مبلمان211
6 . 3 . 2 . 7 . ابعاد استاندارد211
6 . 3 . 4 . کلاس های گرد همایی و سمینار. 217
6 . 3 . 3 . 1 . ابعاد استاندارد.218
6. 3 . 5 . کتابخانه221
6 . 3 . 5 . 1 . تعداد مراجعه کنندگان.221
6 . 3 . 5 . 2 . مجموع مواد کتابخانه221
6 . 3 . 5 . 3 . نحوه سازماندهی مواد 222
6 . 3 . 5 . 4 . سالن قرائت جمع222
6 . 3 . 5 . 5 . سالن مجلات.222
6 . 3 . 5 . 6. سالن اسناد و مدارک (پروژه ها) 222
6 . 3 . 5 . 7. سالن میکروفیلم ها.222
6 . 3 . 5 . 8. واحد خدمات اداری 223
6 . 3 . 5 . 9 . بخش نقشه ها223
6 . 3 . 5 . 10 . تیپ مبلمان 224
6 . 3 . 5 . 11 . ابعاد استاندارد 225
6 . 3 . 5 . 12 . حد فواصل و تجهیزات کتابخانه 229
6 . 3 . 6 . سالن اجتماعات230
6 . 3 . 7 . نمایشگاه231
6 . 3 . 8 . مرکز کامپیوتر 231
6 . 3 . 8 . 1 . تیپ مبلمان 231
6 . 3 . 9 . کارگاه های زبان.232
6 . 3 . 10 . تالارهای سخنرانی235
6 . 3 . 10. 1 . مبانی 235
6 . 3 . 10 . 2 . محل استقرار و نشستن در تالار های سخنرانی240
6 . 3 . 10 . 3 . مقدار فضا برای هر دانشجو240
6 . 3 . 10 . 4 . اصول اکوستیک و نورپردازی240
6 . 3 . 10 . 5 . فضاهای اضافی مربوطه 240
6 . 3 . 10. 6 . نمایشگر های گروهی240
6 . 3 . 11 . فضا های اداری242
6 . 3 . 11 . 1 . تیپ مبلمان 242
6 . 3 . 11 . 2 . ابعاد استاندارد243
6 . 3 . 12 . دفاتر استادان و پژوهشگران246
6 . 3 . 12 . 1 . تیپ مبلمان 246
6 . 3 . 12 . 2 . ابعاد استاندارد247
6 . 3 . 13 . اتاق های جلسه250
6 . 3 . 14 . فضاهای رفاهی و خدماتی.257
6 . 3 . 14 . 1 . نماز خانه 257
6 . 3 .14 . 2 . پارکینگ. 257
6 . 3 . 14 . 3 . تاسیسات257
6 . 3 . 14 . 4 . بوفه.258
6. 3 . 14 . 5 . اتاق غذاخوری258
6. 3 . 14 . 6 . آبدارخانه258
6. 3 . 14 . 7. موتورخانه.258
6. 3 . 14 . 8 . سرویس های بهداشتی 259
6. 3 . 14 . 9 . انبار وسائل نظافت 260
6. 3 .14 . 10 . سیستم گرمایش و سرمایش. 260
6 . 3 . 14 . 11 . سیستم تهویه مطبوع سالن 260
6 . 3 .14 . 12 . سیستم تهویه مطبوع 261
6. 3 . 14 . 13 . سیستم فاضلاب261
6 . 3 . 14 . 14 . سیستم آتش نشانی.262
6 . 3 . 15 . فضاهای ارتباطی262
6. 3 . 15 . 1 . فضاهای ارتباطی افقی (راهروها)262
6. 3 . 15 . 2 . فضاهای ارتباطی عمودی ( راه پله ها)268
6 . 3 . 16 . تخصیص سطوح فضاها برای عرصه همایش ، گرد همایی، اطلاع رسانی 275
6 . 3 . 17 . تخصیص سطوح فضاها برای عرصه آموزشی.278
6 . 3 . 18 . تخصیص سطوح فضاهابرای خدمات مدرسه 280
6 . 3 . 19 . تخصیص سطح فضاها برای عرصه اداری281
6 . 4 . مکانیابی کالبدی و شرایط انتخاب سایت281
6. 4 . 1 . سازگاری موقعیت مکانی282
6 . 4 . 1 . 1 . آلودگی صوتی 283
6 . 4 . 1 . 2 . آلودگی هوا.284
6 . 4 . 1 . 3 . سایر آلودگی های محیطی.284
6 . 4 . 2 . ارتباط کاربری آموزشی با کاربری های دیگر.285
6 . 4 . 2 . 1 . کاربری آموزشی و کاربری مسکونی. 285
6 . 4 . 2 . 2 . کاربری آموزشی و کاربری فرهنگی285
6 . 4 . 2 . 3 . کاربری آموزشی و بهداشتی. 285
6. 4 . 2 . 4 . کاربری آموزشی وتجاری. 285
6. 4 . 2 . 5 . کاربری آموزشی و فضای سبز.285
6 . 4 . 2 . 6 . کاربری آموزشی و شبکه ارتباطی حمل و نقل286
6 . 4 . 2. 7 . کاربری آموزشی و دیگر تاسیسات شهری286
6 . 4 . 3 . مطلوبیت. 286
6. 4 . 3 . 1 . مکانیابی فضا های آموزشی و شرایط محیطی.286
6 . 4 . 3 . 2 . مکانیابی فضاهای آموزشی با توجه به اوضاع طبیعی287
6 . 4 . 3 . 3 . مکانیابی فضاهای آموزشی با توجه به شرایط اقلیمی.287
6 . 3 . 5 . باد 287
6 . 3 . 6 . تابش آفتاب 288
6. 3 . 7 . مکانیابی فضاهای آموزشی و دیگر عوامل طبیعی.288
6. 3 . 7 . 1 . سیل288
6. 3 . 7 . 2 . زلزله 288
6. 3 . 7 . 3 . ریزش کوه و بهمن 288
6 . 3 . 7 . 4 . اوریانتاسیون(جهت گیری بنا)288
6. 3 . 8 . مکانیابی فضاهای آموزشی و شعاع دسترسی. 289
6. 3 . 9 . انطباق مکان استقرار واحد آموزشی با نیاز های آموزشی290
6. 3 . 10 . دسترسی 290
6 . 3 . 10 . 1 . دسترسی های پیاده 290
6. 3 . 10 . 2 . دسترسی های سواره291
6 . 3 . 11 . مقطع ابتدایی.291
6. 3 . 12 . مقطع راهنمایی 291
6 . 3 . 13 . مقطع متوسطه.292
6 . 3 . 14 . مکانیابی فضاهای آموزشی در ارتباط با استفاده از تاسیسات و خدمات شهری.295
6 . 3 . 15. مکانیابیفضاهای آموزشی در ارتباط با فرم و شکل زمین295
6 . 3 . 16 . اشراف دید ساختمان های همسایه به مدارس295
6 . 3 . 17 . ظرفیت 295
6 . 3 . 18 . آسایش محیطی 298
6 . 3 . 18. 1 . نور. .298
6 . 3 . 18. 1 . 1 . میزان شدت روشنایی مورد نیاز.298
6 . 3 . 18. 1 . 2 . مقدار انعکاس سطوح.299
6 . 3 . 18. 1 . 3 . شفافیت299
6. 3 . 18. 1 . 4 . کنتراست سطوح 299
6 . 3 . 18. 2 . نوع نور مورد نیاز 301
6 . 3 . 18. 2 . 1 . استفاده از نور طبیعی خورشید301
6 . 3 . 18. 2 . 2 . روشنایی مصنوع303
6 . 3 . 18. 3 . صوت305
6 . 3 . 18. 3 . 1 . تاصیر صدا بر انسان306
6 . 3 . 18 . 3 . 2 . اصوات نامطلوب و مزاحم.307
6 . 3 . 18 . 3 . 3 . روش های کنترل نوفه307
6 . 3 . 18 . 3 . 4 . انتخاب جهت ساختمان به سمت های آرامتر.307
6 . 3 . 18 . 3 . 5 . ایجاد موانع صوتی 308
6 . 3 . 18 . 3 . 6 . استفاده از جدارهای مناسب310
6 . 3 . 18 . 3 . 7 . شرایط آکوستیکی310
6 . 3 . 19 . آب و هوا311
6 . 3 . 19 . 1 . مقدار هوای مورد نیاز در فضای داخلی 312
6 . 3 . 19 . 2 . شرایط مناسب هوا در فضاهای داخلی313
6 . 3 . 20 . مهمترین ویژگی های اقلیمی برای ساختمان های آموزشی 315
6 . 3 . 20 . 1 . جلوگیری از اتلاف حرارت 315
6 . 3 . 20 . 2 . بهره گیری از انرژی خورشید 315
6 . 3 . 20 . 3 . جلوگیری از گرم شدن هوای کلاس. 315
6 . 3 . 20 . 4 . محافظت ساختمان در برابر بارندگی316
6 . 3 . 20 . 5 . جلوگیری از گرم شدن کلاس ها با استفاده از باد316
6 . 3 . 20 . 6 . جلوگیری از گرم شدن و مرطوب شدن کلاس ها . 317
6 . 3 . 20 . 7 . جهت استقرار ساختمان. 317
6. 3 . 20 . 8 . سازماندهی پلان ساختمان و و اندازه پنجره ها318
6 . 3 . 20 . 9 . مصالح ساختمان319
6. 3 . 20 . 10 . سایبان ها 320
6 . 3 . 21 . تناسبات انسانی و نقش آنها در طراحی ساختمان های آموزشی320
6 . 3 . 21 . 1 . مقایسه بین ارتفاع صندلی ها. 325
6 .3 . 21 . 2 . حداقل فواصل ابعاد و اندازه های تجهیزات328
6. 3 . 21 . 3 . حداقل فواصل ابعاد و اندازه های اداری 332

مطالب مشابه :   مطالعات باغ کتاب | دانلود رساله باغ کتاب

فصل هفتم: برنامه ریزی فیزیکی
7 . 1 . برنامه ریزی سایت.336
7. 1 . 1 . معرفی سایت336
7 . 1 . 1 . 1 . ویژگی های اقلیمی. 336
7 . 1 . 1 . 2 .موقعیت طبیعی شهر تهران337
7 . 1 . 1 . 3 . موقع ریاضی ( مختصات عرض و طول جغرافیایی). 338
7. 1 . 1 . 4 . آب و هوای تهران. 338
7 . 1 . 1 . 5 . توده های هوای موثر و منشا بارندگی ها 330
7 . 1 . 1 . 6 .ویژگی های دمایی شهر تهران.341
7 . 1 . 1 . 6 . 1 . دما و وارونگی هوا 343
7 . 1 . 1 . 6 . 2 . دما و بارش.343
7 . 1 . 1 . 6 . 3 . تغییرات اقلیمی دما344
7 . 1 . 1 . 6 . 4 . دما و محدوده آسایش زیست محیطی.344
7. 1 . 1 . 7 . بارش.345
7 . 1 . 1 . 8 . برف. 347
7 . 1 . 1 . 9 . تابش 347
7 . 1 . 1 . 10 . رطوبت نسبی. 349
7. 1 . 1 . 11 . درجه حرارت351
7 . 1 . 1 . 12 . بررسی جریان باد.352
7 . 1 . 1 . 12 . 1 . بادهای محلی.353
7 . 1 . 1 . 12 . 2 . بادهای منطقه ای353
7 . 1 . 1 . 12 . 3 . باد های سیارهای354
7 . 1 . 1 . 13 . بررسی بادهای تهران و طبقه بندی آنها.354
7 . 1 . 1 . 13 . 1 . بادهای غالب 354
7 . 1 . 1 . 14 . عوارض طبیعی شهر تهران.355
7 . 1 . 1 . 14 . 1 . زمین شناسی و مقاومت خاک.356
7 . 1 . 1 . 14 . 2 . لرزه شناسی356
7 . 1 . 1 . 15 . جهت استقرار ساختمان 363
7 . 1 . 1 . 16 . سرگذشت شکل گیری شهرک غرب دردل شهر تهران.364
7 . 1 . 1 . 17 .موقعیت شهری زمین مورد نظر. 372
7 . 1 . 1 . 18 . موقعیت محلی. 373
7 . 1 . 1 . 18 . 1 . دسترسی های پیاده373
7 . 1 . 1 . 18 . 2 . مراحل دسترسی سواره محلی به زمین مورد نظر375
7 . 1 . 1 . 19 . کاربری های زمین مجاور.377
7 . 1 . 1 . 20 . ویژگی های زمین مورد نظر 381
7 . 1 . 1 . 20 . 1 .مساحت381
7 . 1 . 1 . 20 . 2 . توپوگرافی382
7 . 1 . 1 . 20 . 3 . جهت وزش باد غالب 382
7 . 1 . 1 . 20 . 4 . جهت تابش نور خورشید 382
7 . 1 . 1 . 20 . 5 . دید و منظر 382
7 . 1 . 1 . 20. 5 . 1 . دید زمین مورد نظر به اطراف .382
7 . 1 . 1 . 20 .5 .2 . دید اطراف به زمین مورد نظر 383
7 . 1 . 1 . 25 .6 .جهت گیری بنا در سایت384
7 . 1 . 1 . 20 . 7 .ورودی به بنا384
7 . 2 . سازماندهی فضایی384
7 . 2 . 1 . زیر فعالیت های عمده هر فعالیت384
7. 2 . 1 . 1. فضاهای بسته.384
7 . 2 . 1 . .2 . فضاهای باز.385
7 . 2 . 2 . تخصیص سطوح برای فضاها. 385

مطالب مشابه :   مطالعات دانشکده معماری 105 صفحه

فصل هشتم: طراحی
8 . 1 . کانسپت 390
8 . 2 . سازه 390
8 . 2 . 1 . انتخاب سیستم سازه. . 390
8 . 3اسکیس های مراحل طراحی 391

فصل نهم: مراجع395

دیدگاهتان را بنویسید